12
آگوست

ایده و پذیرش آن

گام دوم ایده و یا طرح اولیه سایت است که معمولا شبیه یک سایت دیگر است که موجود است و یا اینکه یک طرح نوین و جدید است.