12
آگوست

ملاقات و موافقت

گام نخست در سپردن طراحی سایت به من، ملاقات جهت توافق و اشتراک گذاری ایده ها و نظرات طرفین میباشد که پس از آن توافق انجام می پذیرد.