12
آگوست

طراحی و ایجاد

گام سوم طراحی توسط اینجانب است که پس از اتمام طبق زمان تحویل ، پیش نمایش سایت در دسترس کارفرما قرار می گیرد تا اصلاحات نهایی انجام گیرد و برروی دامنه سایت اصلی راه اندازی گردد.